Enchanted Garden, Issue 6: Urban Blossoms, February 2024


 Enchanted Garden Haiku Journal,

Issue 6: Urban Blossoms, February 2024


  Editor`s Letter

 

Dear haiku friends, 

Thank you all for answered my challenge! Spring is near and you welcomed it with your haiku, tanka and haiga from your cities, but here is a thing. Putting all your beautiful stories together it seems that you all live in one city because poetry brings you together. One may have lunch at desk at work, one may walk three blocks where he knows he saw a budding tree to have his lunch. Spring greets you when you go for work or during your fitness sesion or when you open your window to see your neighbors. And there is a splash of colors from few flowers or a green spot makes your day. Maybe the one who chose to read in the park will meet an old friend: the one who chose to take lunch out. Thereby, haiku brings us all together.

Spring is the most beautiful season for me because it represents the beginning of life cycle, you find spring where you wouldn't even guess, and spring wonders you when you wouldn`t expect it. An ordinary man passes by it, but a poet notices all the small changes in nature.

Having fun reading and share your haiku on your social media with #EnchantedGardenHaiku and #UrbanBlossomsHaiku

 May Spring bloom in your hearts! 

Until next time,

happy haikuwriting!

Steliana Voicu

 

Scrisoarea Editoarei 

Dragi prieteni, 

Mulțumesc tuturor celor care au răspuns provocării mele! Primăvara e aproape și voi toți o întâmpinați cu haiku, tanka și haiga din orașele voastre, dar aici e frumusețea. Reunind toate poveștile voastre frumoase pare că locuiți cu toții într-un singur oraș pentru că poezia vă aduce împreună. Cineva își poate lua prânzul la birou, altul poate alege să meargă mai departe cu trei blocuri acolo unde știe că a zărit un pom înmugurit, ca să își prânzul. Primăvara te întâmpină când te duci la serviciu sau în timpul sesiunii de fitness sau când deschizi geamul să-ți vezi vecinii din cartier. Și acolo dai de o pată de culoare de la câteva flori sau de un petic verde care-ți face ziua mai bună. Poate cea care a mers în parc să citească va întâlni un prieteni vechi: pe cel care a ieșit în parc să ia prânzul. Astfel, haiku-ul ne reunește pe toți.

Primăvara e cel mai frumos anotimp din punctul meu de vedere pentru că reprezintă începutul ciclului vieții, găsești primăvara acolo unde nu ai ghici iar primăvara te surprinde când nu te aștepți.

Să vă bucurați citind acest număr și să distribuiți pe canalele voastre de socializare poemul publicat în acest număr, folosind #EnchantedGardenHaiku și  #UrbanBlossomsHaiku

Să vă înflorească primăvara în suflet! 

Până data viitoare,

să vă bucurați scriind haiku!

Steliana Voicu

 

 

Editor`s Choice for Urban Blossoms issue

 

***

Haiku

***

first day of spring

I head to city park bench

to read

 

prima zi de primăvară

mă îndrept spre banca din parc

pentru a citi

 

Roberta Beach Jacobson, USA

 

A simple, yet lovely and serene haiku, which invites us to meditation, to search the beauty in simple things. Roberta heads to city park bench to read, she uses the spring for a reason to break the routine. Maybe it is not so warm, since it is just the first day os spring, but the spring is a reason for joy, for being cheerful and peaceful, a reason for move with our routine out. How peaceful is to read in the nature, because out there she can enjoy a nice and inpirational background. Her eyes may enjoy the book, while her ears enjoy the chirping of birds, her skin feels the wind almost warm, her nose feels the aroma of spring, of herbs. Out there she enjoys spring with all  the senses. You can use too the spring for a reason to get out…

 

RO:

Un haiku simplu, dar frumos și senin, care ne invită la meditație, la căutarea frumuseții în lucruri simple. Roberta se îndreaptă spre banca din parc pentru a citi, ea folosește primăvara pentru un motiv pentru a rupe rutina. Poate că nu este atât de cald, deoarece este doar prima zi de primăvară, dar primăvara este un motiv de bucurie, de veselie și liniște, un motiv de a muta rutina afară. Cât de liniștit este să citești în natură, pentru că acolo ea se poate bucura de un fundal frumos și inspirațional. Ochii ei se pot bucura de carte, în timp ce urechile ei se bucură de ciripitul păsărilor, pielea ei simte vântul aproape calduț, nasul simte aroma primăverii, a ierburilor. Acolo, ea se bucură de primăvară cu toate simțurile. Puteți folosi și voi primăvara ca motiv pentru a ieși afară...

 

***

Tanka

***

cerul albastru limpede

îmi deschide calea către libertate

dincolo de orașul meu

desenez mai multe aripi deschise

să mă întorc în copilărie

 

the clear blue sky

opens my way to freedom

beyond my city

I draw more open wings

to go back to childhood

 

Ana Drobot, Bucharest, Romania

 

What if scars would remain in a desk drawer... Then we would see that scar everytime we open that drawer. But what if we would spread our wings and blow the scars to the sky? Eventually the infinite sky will absorb them and relieve us. Ana tries to spread her wings to the blue sky. But she can't and then she draws more pairs of wings which free her from burden, from pain, which escape from routine, from urban rush. She recalls her childhood because there is a key moment which has the magical power to solve all the problems. Childhood is a bubble in which we enter when we want to escape.

 

RO:

Ce-ar fi dacă cicatricile ar rămâne într-un sertar din birou... Atunci le-am vedea de câte ori deschidem acel sertar. Dar dacă ne-am întinde aripile și le-am sufla spre cer? În cele din urmă, cerul infinit le-ar absorbi și ne-ar elibera. Ana încearcă să-și întindă aripile spre cerul albastru. Dar nu poate și atunci desenează mai multe perechi de aripi care o eliberează de povară, de durere, care scapă de rutină, de goana urbană. Își amintește copilăria pentru că acolo există un moment cheie care are puterea magică de a rezolva toate problemele. Copilăria este o bulă în care intrăm atunci când vrem să evadăm.

  

***

Haiga

*** 


 silent steps -

among childhood memories

fuchsia flowers

 

passi silenti -

tra i ricordi d'infanzia

fiori di fucsia

 

pași tăcuți -

printre amintirile din copilărie

flori fucsia

 

Maria Tosti, Italy

 

 

Maria delights us with a gorgeous haiga: a beautiful photo - haiku duet. The picture introduces us in the urban atmosphere: a a rustic but charming street, and the haiku completes the scenes with the silent steps. She steps silently on the childhood street… why silently? Perhaps not to disturb the memories which reveleas the childhood perfume. It is enough to whisper "childhood" to the heart and the heart immediately fills with nostalgia. A kind of nostalgia which is silent and heals.


 RO:

Maria ne încântă cu o haiga superbă: un frumos duet fotografie - haiku. Poza ne introduce în atmosfera urbană: o stradă rustică, dar fermecătoare, iar haiku-ul completează scenele prin pașii tăcuți. Ea pășește tăcută pe strada copilăriei... de ce în tăcere? Poate pentru a nu tulbura amintirile care dezvăluie parfumul copilăriei. Este suficient să șoptești inimii „copilărie” și inima îndată se umple de nostalgie. Un fel de nostalgie care tace și vindecă…

 

  

 

strangers gather -

jacaranda blossoms fall

on Stanley Street

 

străini laolaltă -

cad flori de jacaranda

pe strada Stanley

 

Alison Rogers, Australia

 

 

our first meeting

more buds than flowers on 

his lilac branch

 

prima noastră întâlnire

mai mulți muguri decât flori

pe creanga lui de liliac


Urszula Marciniak, Poland

 

 

brown-bag lunch:

walking three blocks

to find a budding sycamore

 

prânzul în pungă maro:

mergând trei blocuri

să găsesc un paltin înmugurit

 

Patrick Sweeney, Pittsburgh, PA, USA

 

 

granddaughter says hello -

first blue of a violet

through the pavement crack

 

anūkė sako labas –

pirmasis mėlis našlaitės

pro grindinio plyšį

 

nepoata salută -

prima tentă de bleu a unei violete

prin fisura trotuarului

 

Goda Virginija Bendoraitienė, Klaipėda, Lithuania

 

 

slower step

I'm sure I can hear

cuckoo

 

un pas mai lent

sunt sigur că aud

cucul

 

Wiesław Karliński, Namysłów, Poland

 

 

city rain

the warm smile

of a stranger

 

ploaie urbană

zâmbetul cald

al unui străin

 

C.X. Turner, Birmingham, UK

 

Twitter / X: @lover__poetic

Instagram: @love.rpoetic

Threads: love.rpoetic

Facebook: CX Turner Luci

 

 

hot dog

pleasure of the meal

on the park bench

with a fragrant breeze

of bloomed lilac

 

hot dog

plăcerea mesei

pe banca din parc

cu o adiere parfumată

de liliac înflorit

 

Vladimir Ludvig, Croatia

 

 

lonely table

the company of

camellias

 

masa singuratică

compania

cameliilor

 

Craig Lincoln, Australia

 

 

spring fest

in the park an a cappella chorus

of currawongs

 

sărbătoare de primăvară

în parc un cor a capella

de currawong

 

Mark Miller, Australia

 

 


first date

he serves me jasmine tea

in a cracked cup

 

prima întâlnire

el îmi servește ceai de iasomie

într-o cană crăpată

 

Francoise Maurice, France

 

 

her smile at me 

the tramway 

full of cherry blossoms 

 

zâmbetul ei pentru mine

tramvaiul

plin de flori de cireș

 

Ram Chandran, India

 

 

morning date

I listen the words of love

of the turtledoves

 

întâlnire de dimineață

ascult sunetele de dragoste

ale turturelelor

 

Francoise Maurice, France

 

 

the old city garden

we stop again

where he knelt

to pick my engagement ring

a stem of white clover

 

vechea grădină a orașului

ne oprim din nou

unde a îngenuncheat

să-mi aleg inelul de logodnă

o tulpină de trifoi alb

 

Kathabela Wilson, USA

 

 

city park —

playing hide-and-seek

first robins

 

parc în oraș -

jucând de-a v-ați-ascunselea

primii prihori

 

Goran Gatalica, Zagreb, Croatia


 

lilac scent-

the train whistle

of commuters

 

profumo di lillà-

il fischio del treno

dei pendolari

 

parfum de liliac-

trenul fluieră

după navetiști

 

Angiola Inglese, Italy


 


in the park

silk floss blossoms

mirroring my life

from nothing to fullness

to zero again…

 

în parc

arbore de mătase în floare

oglindindu-mi viața

de la nimic la plenitudine

la zero din nou…

 

Rupa Anand, New Delhi, India

 

 

city bus

waiting

buds burst

 

autobuzul orașului

aşteptând

mugurii să izbucnească

 

Mary L. Leopkey, Canada

 

 

High Park mayhem

jostling for a spot

under the Sakura

 

haos în High Park

îmbrâncindu-se pentru un loc

sub sakura

 

Jahnavi Gogoi, Canada

 

 

cherry blossom festival -

laughter from townsfolk

strolling the avenue

 

festivalul florilor de cireș -

râsete de la orăşeni

plimbându-se pe bulevard

 

Anne Curran, New Zealand

 

 

 

linger long after

the surge at Tidal Basin—

night cherry blossoms

 

zăbovind mult după

valul de la Bazinul Tidal —

flori de cireș în noapte

 

Monica Kakkar, India / USA

Her linkedin link:

 

 

 

retracing my steps . . .

the heady scent

of window box hyacinths

 

retrăgându-mi pașii. . .

parfumul amețitor

al zambilelor de pe pervaz

 

Ingrid Baluchi, North Macedonia

 


unexpected rain

blossoming street cherry

has spread its umbrella


 netikėtas lietus –

žydinti gatvės vyšnia

išskleidė skėtį


ploaie neașteptată

cireș de stradă înflorit

și-a întins umbrela

 

Goda Virginija Bendoraitienė, Klaipėda, Lithuania

 

 

 

beauty salon

in the shop window

a cherry branch in bloom

 

salon de frumusețe

în vitrina magazinului

creangă de cireș în floare

 

Zvonko Jurčević, Croatia

 

 

main street

a thousand bulbs are replaced

with pansies

 

strada principală

o mie de luminițe sunt înlocuite

cu panseluțe

 

Anne Morrigan, Canada

 

 

city park …

stopping to smell

cherry blossoms

 

parc în oraș…

mă opresc să miros

florile de cireș

 

Joanne Morcom, Canada

 

 

refurbished shop

the window washer unveils

spring fashion

 

boutique refaite

le laveur de carreaux dévoile

la mode printanière

 

magazin renovat

spălatorul de geamuri dezvăluie

moda de primăvară

 

Jean-Hughes Chevy, France

FB : Jean-Hughes Chuix

Instagram : jh.chevy_auteur

 


rush hour

petals spinning

in our wake

 

oră de vârf

petale se rotesc

în urma noastră

 

Debbie Strange, Canada

 

 

 

cherry blossoms

a salute of contrails

from the passing plane

 

flori de cireș

un salut al dârelor

din avionul care trece

 

Valentina Ranaldi-Adams, USA

 

squeezing
through park railings
fragrant Spring

strecurându-mă

printre balustradele parcului

primăvară parfumată


Tony Williams, Scotland, UK

 

 

 

 

bicycle

on the gravel path

echoes in the rhododendrons

 

cu bicicleta

pe aleea cu pietriș

răsună rododendronii

 

Isabella Mori, Canada

 

 

city fair

scent of jasmines

from a street vendor

 

târg la oraș

parfum de iasomie

de la un vânzător ambulant

 

Eufemia Griffo, Italy

 


spring morning IN MY CITY umbrella forest

 

dimineață de primăvară ÎN ORAȘUL MEU pădure de umbrele

Krzysztof Macha

 

 

prin tot orașul

zvon de primăvară -

picuri din țurțuri

 

throughout the city

rumor of spring -

icicle drops

 

Mirela Brăilean, România

 

 

wildflowers

pushing through concrete

the smell of rain

 

flori sălbatice

împingând prin beton

mirosul de ploaie

 

Robert Witmer, Tokyo, Japan

 

 

city in bloom

with canopy and carpet  -

Jacarandas

 

oras în floare

cu baldachin și mochetă -

Jacaranda

 

Angela Hulin - Smith, Australia

 

 

dawn in the city -

the jacaranda the meaning

of my rebirth

 

alba in città -

la jacaranda il senso

del mio rinascere

 

zori în oraș -

jacaranda sensul

renașterii mele

 

Maria Tosti, Italy


 

 city market

I cannot bypass

first primroses

 

piața din oraș

nu pot ocoli

primele primule

 

Mihovila Čeperić, Croatia

 

 

florists

at every corner

fragrance of hyacinths

 

florărese

la fiecare colț

parfum de zambile

 

Mallika Chari, India

 

 

in the store window

reflections of tulips and

me on the sidewalk

 

în vitrina magazinului

reflexii de lalele şi

eu pe trotuar

 

Bernice Angeline Sorge, Canada

 

 

nursery man

a part of spring

on his vending cart

 

angajat în pepinieră

o parte din primăvară

în căruciorul lui

 

Govind Joshi, India

 

 

springtide

more girl assistants

at flower shops

 

primăvară

mai multe florărese

la magazinele de flori

 

Chen Xiaoou, China

 

 

mid-spring

the morning `s

sudden pop

 

mijlocul primăverii

în naveta de dimineață

bum neașteptat

 

Eavonka Ettinger, USA

 

spring breeze

carpet of acacia globes

covers the footpath

 

adiere de primăvară

covor din globuri de salcâm

acoperă poteca

 

Tuyet Van Do

 

 

a town street

the morning silence collected

in the petals

 

o stradă din oraș

liniștea dimineții adunată

între petale

 

Mihovila Čeperić, Croatia

 

 

 

yellow swallowtail

on the wing

stay and drink with me

the warm sunshine

this spring morn

 

fluture coada rândunicii

în zbor

stai și bea cu mine

soarele cald

astă dimineață de primavară

Neena Singh, Chandigarh, India

 

 

so nice to match
her soul in springtime
English bluebell

 

atât de frumos se asortează

sufletul ei cu primăvara

clopoțel englezesc

Ernesto P. Santiago, the Philippines

 

 

A mimosa
The caress of the wind
in your hair

 

O mimoză

Adierea vântului

în părul tău

 

Antonella Seidita, Italy, Sicily

 

 

indigo moon

a posy of freesias

circles the room

 

lună indigo

un buchet de frezii

umple camera

 

Sue Courtney, Orewa, New Zealand


 


an empty basket boat seeks shore… hanami

 

o barcă goală în formă de coș caută țărmul... privitul florilor de cireș

 

Daya Bhat, India

 

 

cherry blossoms spray

the shade of a candy floss canopy

grey street baptised anew

 

flori de cireș pătează

umbra baldachinului de vată de zahăr

stradă gri rebotezată

 

Sarah Das Gupta, Cambridge, UK

 

 

evening blossoms

one window

at a time

 

flori pe înserat

câte o fereastră

pe rând

 

Paula Sears, USA

 

 

spring begins...

getting every green light

on the way home

 

începe primăvara...

prind fiecare semafor verde

pe drumul spre casă

 

Joshua Gage, Cleveland, Ohio, USA

 

 

city after dark  w i l d f l o w e r s

 

oraș după întuneric f l o r i  s ă l b a t i c e

 

Alvin Cruz, Philippines

 


city park crowding daffodils

 

parcul orașului aglomerat narcise

 

C.X. Turner, Birmingham, UK

 

Twitter / X: @lover__poetic

Instagram: @love.rpoetic

Threads: love.rpoetic

Facebook: CX Turner Luci

 

 

returning

pastel palettes

fill her window nest

 

întorcându-se

palete pastelate

umplu cuibul de la geamul ei

 

C. Jean Downer, Canada

cjeandowner.com

@cjeandowner

 

 

cherry petals

hold dewdrops...

colorful lights

 

petale de cireș

țin picăturile de rouă...

lumini colorate

 

David He Zhuanglang China

 

 

unlatching the gates

at the city playground

spring pours in

 

deblocând porțile

la locul de joacă din oraș

primăvara se revarsă

 

Barrie Levine, USA

 

 

rooftop garden

scent of hyacinths

wafts through the air

 

grădina de pe acoperiș

parfum de zambile

plutește în aer

 

Stoianka Boianova, Bulgaria

 

 

city park hunt

a squirrel finds the first

easter egg

 

vânătoare în parc

o veveriță găsește primul

ou de Paşte

 

Richard L. Matta, USA

 


Vienna Spring

on lace crowns

heavenly blessing

 

bečko proljeće

na čipkastim krunama

nebeski blagoslov

 

primăvară vieneză

pe coroane de dantelă

binecuvântare cerească

 

Zdenka Mlinar, Croatia

 

 

skyscrapers ripple

across puddled bluestone

wattle blossoms

 

faldurile zgârie-norilor

peste piatra albastră băltuită

flori de mimoză

 

Louise Hopewell, Australia

 

 

intense traffic -
on the highest roof
a stork's nest

traffico intenso -
un nido di cicogna
sul tetto più alto

 

trafic intens -

pe cel mai înalt acoperiș

cuibul unei berze

Maria Teresa Sisti, Italy

  

 

skyscrapers

past a mosque with minarets

that copper dome

half a speckled brown eggshell

under date palms gold in bloom

 

zgârie-nori

pe lângă o moschee cu minarete

acea cupolă de cupru

jumătate în culoarea oului pestriț

sub curmale de aur în floare

 

Rodney Williams, Australia

 

 

 

spring sun- bougainvillea drapes the city fences

 

soarele de primăvară- bougainvillea drapează gardurile orașului

 

Nalini Shetty, Mumbai, India.

 

 

a pale butterfly

appears between high-rises—

fragrance of violets

 

fluture palid

apar între clădiri înalte—

parfum de violete

 

Benjamin Bläsi, Switzerland

 


Home feeling

even among skyscrapers

water apple blossom

 

Senzația de acasă

chiar printre zgârie-nori

flori de măr Syzygium

 

Apsara Dilrukshi Perera - Sri Lanka

 

 

first flower garden

grandmother shares

just enough

 

prima grădină cu flori

bunica împarte

atât cât trebuie

 

Randy Brooks, USA

 

 

spring spa

drowning myself

in a garden's fragrance

 

spa de primăvară

scufundându-mă

în parfumul unei grădini

 

Justice Joseph Prah, Accra, Ghana

 

 

street light

a new leaf

unfurls

 

lumină stradală

o frunză nouă

se desface

 

Bronwyn Bryant, New Zealand

 

 

a tuft of wood-sorrel
on a street corner . . .
has spring arrived?

un ciuffo di acetosella
all'angolo di una strada . . .
è arrivata la primavera?

 

un snop de măcriş

la un colț de stradă…

a sosit primăvara?

Rosa Maria Di Salvatore, Italy

 rănile iernii

bandajate cu grijă

flori de măr

 

winter wounds

gingerly dressed

apple blossoms

 

Luminița Suse, Canada

Her blog

 


mining settlement –

in the open window

colorful flowers

 

așezare minieră -

la fereastra deschisă

flori colorate

 

Krzysztof Kokot, Poland

 

 

pleasant breeze

flame-of-the-forest in full bloom

grey road on fire

 

adiere plăcută

flacără-de-pădure în plină floare

drum gri în flăcări

 

Sreelekha Chatterjee, India

  

vernal sunrise

all over the town

chrysolite mist

 

răsărit de primăvară

peste tot orașul

ceață de crisolit

 

Natalia Kuznetsova, Russia


 


can`t see neighbours

through their windows

trees have leafed!

 

Nu pot vedea vecinii

la ferestrele lor

au înfrunzit pomii!

 

Maxianne Berger, Canada

 

 

Toate balcoanele

pline iar cu vaze de flori -

primăvara în oraș

 

All the balconies

full again with flower pots -

city in spring

 

Vasile Moldovan, Bucharest, Romania

 

 

s mog balkona

preko krovova grada   

miriši proljeće

 

from my balcony

over the roofs of the city

smells like spring

 

din balconul meu

peste acoperișurile orașului

miroase a primăvară

 

Katarina Zadrija, Vrbovec, Republic of Croatia

 

 

moving a piano up

to the fourteenth floor

a test of friendship

 

mutând un pian în sus

până la etajul paisprezece

un test de prietenie

 

Michael Shoemaker, USA

 

 

new neighbours

the bougainvillea reaches out

over the wall

 

vecini noi

bougainvillea se întinde

peste perete

 

Minal Sarosh, India

 

 

yamadori

the electric company back to hack

the old sycamore

 

pasăre de munte

compania electrică gata să ciopârțească

bătrânul paltin

 

Joshua St. Claire, USA

 

 

springtime

more colors

added daily

 

primăvară

mai multe culori

adaugate zilnic

 

Haiku by Valentina Ranaldi-Adams, USA

Wood engraving by A. D. Adams, USA

 

 

kopou blooms

in a penthouse balcony

--- transition

 

înflorește orhideea

într-un balcon penthouse

--- tranziție

 

Kalyanee Arandhara, Assam, India

 

 

the first crocuses bloom

at the corner church

--early spring

 

primele brândușe înfloresc

la biserica din colţ

--primăvară timpurie

 

Nancy Brady, Huron, Ohio, USA

 

 

brief love affair

the scent of frangipani

on my morning walk

 

aventură amoroasă

parfumul de frangipani

la plimbarea mea de dimineață

 

Carol Reynolds, Australia

 

 

new page

on the wall calendar

first fly

 

filă nouă

pe calendarul de perete

primul zbor

 

Wiesław Karliński, Namysłów, Poland

 

 

sidewalk crack

a dandelion pushes

up spring

 

fisură în trotuar

o păpădie împinge

în sus primăvara

 

Sue Colpitts, Canada

 

 

protecting

long-legged offspring

two plovers

screech and swoop

as I cross at the walk-lights

 

protejându-și

urmașii cu picioare lungi

doi fluierari

țipă și coboară

când trec printre luminile de grădină

 

Marilyn Humbert, Australia

 


yesterday's news

a vagrant's whiskers

dusted with pollen

 

știrile de ieri

mustața vagabondului

prăfuită cu polen

 

Debbie Strange, Canada

 

 

street preacher
praises the Lord, above
cherry blossoms

 

predicator de stradă

laudând pe Domnul, mai sus

flori de cireș

 

Sally Quon, Canada

  

city cafe

a real rose

at each table

 

cafenea din oraș

un trandafir adevărat

la fiecare masă

 

Mona Bedi, Delhi, India

 

 

urban park -

beneath cherry blossoms

flourishing romance

 

parc urban -

sub flori de cireș

romantism prosper

 

Rhoda Tripp, USA

 

 

a tulip bouquet

for a lover’s kiss –

the blush of spring

 

un buchet de lalele

pentru sărutul iubitei -

bujorii primăverii

 

Bonnie J Scherer, Palmer, Alaska USA

 

 

office affair —

a bouquet of lilies

for the young intern

 

idilă la birou -

un buchet de crini

pentru tânăra stagiară

 

Mona Bedi, Delhi, India

 

 

cherry branch

dries off

you've been gone so long

how will you know then

am i still beautiful

 

ramură de cireș

se usucă

ești plecat de mult

de unde vei ști atunci

că mai sunt frumoasă?

 

Veronika Ivanova, Bulgaria

 

 

air kisses

from ruby red poppies

first day of spring

 

sărutări de eter

de la maci roșii rubinii

prima zi de primăvară

 

Rupa Anand, New Delhi, India

 

 

linden tree flowers

the sidewalk a fragrant carpet

to your door

 

flori de tei

trotuarul un covor parfumat

la ușa ta

 

Louise Carson, Canada

 

 


city park - / I slow down / on my way to work

 

parcul orașului - / încetinesc / în drum spre serviciu

 

haiku by Silva Trstenjak

image by Tanja Trstenjak

 

 

wildflowers pop

through arrival platform cracks

spring train on time

 

bum de flori sălbatice

prin crăpăturile platformei de sosire

tren de primăvară la timp

 

Anton R-kelian, San Diego, Ca, USA

 

 

hospital park - 

a wreath of snowdrops 

on her wig

 

parcul spitalului -

o coroniță de ghiocei

pe peruca ei

 

Matúš Nižňanský, Slovakia 

 

 

I sip tea

near the window

spring shower cools my mind

 

sorb ceai

lângă fereastră

ploaia vernală îmi răcorește mintea

 

B.S.Saroja, India

 

 

outside the hospital

fragrant clouds

of spring flowers

 

în afara spitalului

nori parfumați

de flori de primăvară

 

Lilia Racheva, Rousse, Bulgaria

 


 

spring blooms

in the jungle of noise

finding my voice

 

primăvară înfloritoare

în jungla zgomotoasă

găsindu-mi vocea

 

Neena Singh, Chandigarh, India

 

 

a tiny green twig
in a concrete jungle
new life begins

 

o crenguță minusculă verde

într-o junglă de beton

începe o nouă viață

Frank Hillyard, USA

 

 

an angel’s trumpet 

over the city sidewalk

mum warns son not to touch

 

trâmbița unui înger

peste trotuarul orașului

mama îl avertizează pe fiu

 

Radhika De Silva, Sri Lanka

 

 

grand prix 

bees buzzing along

with racecars

 

Marele Premiu

albinele bâzâind împreună

cu mașinile de curse

 

Eavonka Ettinger, USA 

 

 

last

rental home

apple tree in bud

 

ultima

casa închiriată

măr înmugurit

 

Earl Livings, Australia

 

 

the apple tree

beside the church

is greening

 

mărul

lângă biserică

este înverzit

 

Philomene Kocher, Canada

 


in the quiet

of morning

… birdsong

 

în liniștea

dimineții

… cântec de pasăre

 

Margaret Mahony, Australia

 

 

agapanthus bow

in harmony

Spring rain

 

arc de agapanthus

în armonie

ploaie de primăvară

 

Margaret Mahony, Australia

 

 

grove in the city -

under linden tree buds

wheelchair

 

crâng în oraș -

sub muguri de tei

scaun cu rotile

 

Nazarena Rampini, Italy

 

 

eternitate -

ruinele cetății

pline de muguri

 

eternity -

the ruins of the fortress

full of buds

 

Carmen Duvalma, Târgoviște

 

 

without knowing

it’s already here

scent of wisteria  

 

fără să știe

este deja aici

parfum de glicină

 

Jenny Fraser, New Zealand

 

 

spring again 

a Flixbus bus at the station 

as first green spot 

 

primăvară iar

un autobuz Flixbus în stație

ca prim punct verde

 

Marie Derley, Belgium 

 


megacity -

the river winds among

skyscrapers

I dream of a little boat

taking me to the Spring

 

megaoraș -

râul şerpuieşte printre

zgârie-nori

Visez la o barcă mică

ducându-mă spre Primăvară

 

Djurdja Vukelic Rozic

 

 

pink blossom

drifting along a path

the wind knows

 

floare roz

plutind pe o potecă

ce-o știe vântul

 

Leslie McKay, New Zealand

 

 

rain-soaked street

blurry reflections step

on real people 

 

strada îmbibată de ploaie

reflexiile neclare calcă

pe oameni reali

 

Diane Webster, USA

 

 

spring floods

the frail flower hurtles

through a culvert

 

inundații de primăvară

firava floare se precipită

într-o canalizare

 

Norma Watts, Australia

 

 

forfota portului

agățată într-o magnolie

o eșarfă albastră

 

harbor bustle

hanging in a magnolia

a blue scarf

 

Mircea Moldovan, Romania

  

 

noisy lorikeets

partying on bottle brush

spring fever

 

lorici zgomotoși

petrecând pe peria de sticle

febra Primăverii

 

Wanda Amos, Old Bar, Australia

 

 

London parakeets - 
a flash of green

in a grey sky

 

peruși londonezi -

o străfulgerare de verde

pe un cer gri

 

Caroline Ridley-Duff, UK

 

 

 

graffitied side wall

of a low-rent apartment

climbing honeysuckles

 

graffiti pe perete lateral

al unui apartament cu chirie redusă

caprifoi cățărător

 

Chen-ou Liu, Canada

 

 

dandelion flowers

framing the smell

of a manhole

 

flori de păpădie

încadrând mirosul

unui cămin de vizitare

 

Silva Trstenjak, Strigova, Croatia

 

 

the beehive

on the office block rooftop

buzzing again

 

stupul de albine

pe acoperișul clădirii de birouri

bâzâind din nou

 

Marjolein Rotsteeg, The Netherlands

 

 

pale sun –

in the beggar’s hat

a dandelion

 

soare palid -

în pălăria cerșetorului

o păpădie

 

Daniela Misso, Italy

 

 

smoggy morning

redbud trees blooming

along the boulevard

 

dimineață cu ceață

copacii lui Iuda înflorind

de-a lungul bulevardului

 

Wilda Morris, United States

 

 

waking up -

inspiration grows

with every step

 

trezirea -

inspirația crește

cu fiecare pas

 

Franjo Ordanić, Croatia

 

 

 

lime blossoms-

our slow walks

in the city center

 

flori de tei-

plimbările noastre lente

în centrul orașului

 

Nicoletta Ignatti,  Italy

 

infiorata

petal delicacy ~

spring comes to town

 

delicatețea petalelor

la festivalul Infiorata -

primăvara vine în oraș

 

Paul Callus, Malta

 

Note: Infiorata is a traditional festival in Italy in which carpets of flowers decorate the city streets.

 

 

first stems

next doors and I

re-emerging

re-engaging across

back-garden fences

 

primele tulpini

alături și eu

reapărând

angrenându-mă iar

la gardurile curții din spate

 

Mike Gallagher, Ireland

 

 

before dandelions -

hot south wind carries

little girl's wishes

 

înainte de păpădie -

vântul fierbinte din sud poartă

dorințele fetiței

 

Franjo Ordanić, Croatia

 

 

the sun shines

through the Zagreb's main square

the scent of hyacinths

 

soarele strălucește

prin piaţa principală a Zagrebului

parfumul zambilelor

 

Štefanija Ludvig, Croatia

 

 

moon with halo

shines between roofs –

blooming city park

 

luna cu nimb

strălucește printre acoperișuri -

parcul din oraș înflorit

 

Minko Tanev, Bulgaria

 

 


sesiune de fitness –

cerul de primăvară nu se mai aflǎ

dincolo de atingerea mea

 

fitness session –

the spring sky no longer

beyond my reach

 

Ana Drobot, Bucharest, Romania

 

 

 

light stretching

through the sidewalk

peony blossom

 

întindere ușoară

prin trotuar

floare de bujor

 

 Joanna Ashwell, United Kingdom

 

 

lunch break -
birdsong and daisies
fill the city park

 

pauza de masă -

cântecul păsărilor și margaretele

umplu parcul orașului

Pamela Smith, Australia

 

 

spring news

astonished in front

of new refrigerator

 

știri de primăvară

uimită in fața

noului frigider

 

Barbara Anna Gaiardoni, Verona, Italy

opening
     her diary
           - a cricket

 

deschizând

      jurnalul ei

            - un greier

 

Katherine E Winnick

 

 

new city park

inscribed on stone

Issa's haiku

 

noul parc al orașului

înscris pe piatră

haiku-ul lui Issa

 

Alvin Cruz, Philippines

 

 

white scent …

from the hill to the sea

orange flowers

 

parfum alb…

de la deal până la mare

flori de portocal

 

Lucia Cardillo, Italy

 

 

 

a view from 

the terrace -

old tree blooms again

 

vedere

de pe terasă -

copacul bătrân înflorește din nou

 

Jovana Dragojlovic, Serbia

 

crowded street -

a beggar's hat filled with

the scent of spring

 

stradă aglomerată -

pălăria unui cerşetor plină cu

parfumul primăverii

 

Marek Kozubek, Poland

 

 

first warm day  

a flush of moths

on the window

 

prima zi caldă

abundență de molii

pe geam

 

Quendryth Young, Australia

 

 

 

 Enchanted Garden Haiku Journal, issue 6: Urban Blossoms, February 2024

 

© Each haiku is copyrighted by the individual poet.

All rights revert to the authors upon publication.

Works may not be reproduced in any form without the individual author permission.

 

Copyright © Enchanted Garden Haiku Journal, Romania

https://enchanted-garden-haiku.blogspot.com/


Top ^ :: Editor`s Letter :: Editor`s Choice :

Comments

 1. A lovely selection, thank you Steliana, and all contributing poets. How we all look forward to the changes and warmth Spring brings about.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Ingrid,
   Thank you for your appreciation!
   Congratulations again!
   Warm regards,
   Steliana

   Delete
  2. Over 40 haiku authors from Haiku Euro Top 100 2023, which proves the high level of the magazine.
   It's a real enchanted garden!
   Krzysztof

   Delete
  3. Dear Krzysztof,
   Thank you so much for your appreciation and valuable contribution!
   Warm regards,
   Steliana

   Delete
 2. Another beautiful issue, love the theme and reading all the international contributors. Joanna Ashwell

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Joanna,
   thank you for your contribution! So glad you like the issue!
   Warmly,
   Steliana

   Delete
 3. Thank you Steliana for this delightful 6th issue of Enchanted Garden. Congratulations to all poets featured in it.
  Keep up the excellent work.

  ReplyDelete
  Replies
  1. And thank you for your contribution! Congratulations to each of you!
   Best wishes,
   Steliana

   Delete
 4. Thank you so much Steliana for this magical issue brimming with blossoms! Very happy and honoured to have my contribution amidst amazing works. Congratulations to all featured poets.

  ReplyDelete
  Replies
  1. So glad you like the issue!
   Maybe you can tell us your name :)

   Delete
 5. Replies
  1. Dear Wanda,
   I am glad you enjoy it!
   Have a nice evening!
   Steliana

   Delete
 6. These are wonderful! I love Sreelekha Chatterjee's haiku in particular. It reminds me of how the cherry trees in Virginia where I used to live drop their pink petals on the road every spring, covering the asphalt.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Priscilla,
   I am glad you enjoy it!
   Thank you for your visit!
   Steliana Voicu

   Delete
 7. Thanks, Steliana, for selecting a haiku of mine. I really appreciate it. It's so cool to see all the translated poems, too. The haiku and haiga, outstanding. I particularly liked the haiku and woodcut of Valentina Ranaldi-Adams and her husband, respectively. Just an awesome representation of spring in all its glory. Thank you, again. ~Nancy Brady, USA

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear Nancy,
   You are very welcome!
   I am glad you like the new issue! It is beautiful due to the contribution of each of you!
   Warm regards,
   Steliana

   Delete
 8. This post is really interesting to me. I love words and their etymologies. Can you cover some interesting and flowers names???

  ReplyDelete

Post a Comment

Your comment is appreciate!
Please write your name!
Comments will be moderated by the editor and visibile as soon as possible.